PDF Print Email

Да разработи практика за валидиране и признаване на компетентностите, с която да се разшири спектърът от консултантски услуги за безработни на местните бюра по труда и се постигне по-ефективно съчетаване между нуждите на трудовия пазар и техните умения


Главните цели са:

  • Да се повиши осведомеността относно важността на валидирането и признаването на компетентностите в контекста на насърчаване на ефективното съответствие между нуждите на трудовия пазар и уменията/компетентностите на безработните.
  • Да се разработят полезни и лесно приложими в практиката инструменти за консултиране, които да улеснят признаването на предишните образователни резултати и намирането на тяхното съответствие с работните места, предлагани на трудовия пазар.
  • Да се даде възможност на консултантите в бюрата по труда, представителите на неправителствени организации и оценителите в центровете за оценяване да използват тези практически инструменти.
  • Да се улесни обмяната на добри практики в областта на валидирането на предишни образователни резултати и консултантските услуги за безработни между страните – партньори в проекта.

 

Last Updated on Thursday, 14 July 2011 14:12